الگوي اعيان سازي محله از نوع پايين به بالاخواهد بود که هدف اصلي آن کمک به مردم کمک به خودشان ميباشد .در اين الگو کارشناس داراي نقش تسهيل کننده و ديدار کننده است و تصميم گير نهايي نيست .و جزء برنامهريزي است . بنابراين نقش کارشناس آماده کردن مردم با عقايد مختلف براي همکاري و وارد صحنه شدن در فرآيند اعيان سازي از طريق بررسي هاي اساسي است .الگوي پيشنهادي داراي ٨مرحله به شرح زير ميباشد که در آن اصلاح شرايط زندگي و حفظ حداکثر تعداد ساکنان اوليه در محل به همراه بهبود شرايط زيست

محيطي در اولويت قرار دارد .اين مراحل عبارتند از:

١- تعيين حدود ناحيه و اولويت بندي داخل محدوده .

٢- ساخت سيستم پايگاه اطلاعاتي براي شناسايي و فهرست برداري از ابنيه و مشخصات کالبدي و اجتماعياقتصادي .

٣- شبکه راهها و کنترل ترافيک شامل توقف متحرک در طول خيابانهاي اصلي تشويق حرکت پياده و احداث پارکينگهاي کوچک .

٤- اصلاح نواحي باز به منظور جلوگيري از تمرکز بخش غيررسمي و پارکينگ وسايل نقليه و کاهش بزهکاري و در نهايت ايجاد چشم انداز مطلوب و اختصاص فضاهاي باز به کاربريهاي مورد نياز عمومي .

٥- تعيين سهم بخش عمومي، خصوصي و بانکها در فرآيند احياء و حفاظت .

٦- ايجاد انگيزه هايي براي تشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاري، شامل معافيتهاي مالياتي، تسهيل قوانين و مقررات شهرسازي، پرداخت وامهاي ويژه با نرخ بهره کم و مدت بازپرداخت طولاني و مقررات آسان .

٧- وضع قوانين کنترلي،

٨- ايجاد هماهنگي بين سازمانها و بازيگران اصلي درگير در استراتژي حفاظت و اعيان سازي