سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحلیل مسائل ژئوتکنیک لرزه ای، سختی)مدول برشی Gmax و روند تغییرات آن بر حسب کرنش برشی G/Gmaxو همچنین میرایی خاک دو پارامتر مهم و ضروری می باشند. چون اندازه گیری این پارامترها در آزمایشگاه بسیارپرهزینه و وقت گیر می باشد لذا وجود روابط تجربی ساده که قادر به برآورد این پارامترها با دقت مناسبی باشند ضروری به نظر می رسد. در این مقاله در ابتدا تعریف مختصری از مدول برشی ومیرایی خاک ارائه می گردد. سپس بابررسی تحقیقات گذشته، مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاکها )نشانه خمیریPIنسبت تخلخل ،e تنش محصوری متوسط ، نسبت پیش تحکیمی ، OCRکه بر این پارامترها تاثیر گذار هستند معرفی و در نهایت (. و کرنش برشی با بررسی روابط ارائه شده قبلی و انجام رگرسیون آماری چند متغیره بر روی طیف وسیعی از داده های آزمایشگاهی، روابطی جدید بر مبنای مدل هیپربولیک جهت برآورد پارامترهای دینامیکی خاکهای چسبنده ارائه می گردد. در مقایسه با روابط قبلی، این روابط علاوه بر تطابق بسیار مناسب با نتایج آزمایشگاهی، دارای سادگی قابل ملاحظه ای بوده بطوریکه برای تمام خاکهای چسبنده از یک رابطه واحد با ضرایب ثابت یکسان استفاده می شود.