سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر غیومیان – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، وزارت جهاد کشاورزی
ماشاءالله خامه چیان – دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس
احمدعلی موحدی – مهندسین مشاور مشانیر

چکیده:

همه ساله تعداد زیادی گمانه ژئوتکنیکی در مناطق مختلف تهران حفر گردیده و آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی بر روی نمونه های خاک صورت می پذیرد. در این تحقیق از داده های حاصل از گمانه های حفاری شده مرکزی تهران که در قالب بانک اطلاعات ژئوتکنیکی ساماندهی شده جهت تعیین روابط بین پارامترهای ژئوتکنیکی استفاده شده است.
همبستگی بین داده های عدد نفوذ استاندارد (SPT) ، سرعت موج برشی، عمق، و فشار سربار مورد بررسی قرار گرفته اند. برای بدست آوردن ارتباط بین سرعت موج برشی و عدد SPT در محدوده موردمطالعه از بین۲۷۰ گمانه جمع آوری شده ۲۹۸ مورد عدد SPT بهمراه سرعت موج برشی، دانسیته و عمق دیده می شود. ابتدا داده ها بر مبنای دانه بندی طبقه بندی گردیدند. این طبقه بندی شامل گراول ، ماسه و موارد ریز دانه می باشند.
ارتباط بین سرعت موج برشی با عدد SPT ، سرعت موج برشیبا فشار سربار و عدد SPT و سرعت موج برشی با عمق و عدد SPT مورد توجه قرار گرفت.
نتایج نشان می دهد که در هر سه طبقه خاک ، ضریب همبستگی بالایی بین سرعت موج برشی و عددSPT وجود دارد. بالاترین ضریب همبستگی مربوط به خاکهای گراولی و پایین ترین آن مربوط به خاکهای ریزدانه می باشد.
برای مقایسه روابط پیشنهادی ارائه شده و روباط ارائه شده توسط محققین دیگر، یک مقدار اندازه گیری شده از عدد SPT و سرعت موج برشی در منطقه انتخاب و نتایج مورد بررسی قرار گرفت.