سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیمان آق تومان – فوق لیسانس فیزیک دریا، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
نازنین کمالی – فوق لیسانس فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
وحید چگینی – دکترای عمران (سواحل، سازه های دریایی)، مرکز ملی اقیانوس شناسی
محترم دولتشاهی پیروز – دکترای عمران (سواحل، سازه های دریایی)، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق روابط جدیدی برای محاسبه ضرایب بازتاب امواج از دیواره های ساحلی توده سنگی ارائهشده است. این پژوهش بر اساس انجام آزمایشات مدل فیزیکی بر روی مقاطع دیوارهای ساحلی در فلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در طی سال ۱۳۷۹ انجام شده است. مدل مقاطع مورد آزمایش، از سه لایه آرمور مختلف و متشکل از مصالح سنگی بلوکهای بتنی آنتی فر و بلوک های تتراپود برای بررسی تاثیر شکل مصالح بر روی میزان بازتاب امواج اجرا شدند. برای بررسی تاثیر شیب ساز بر میزان بازتاب امواج، در آزمایشات مدل فیزیکی از چهار شیب سازه ای ۱:۱/۵، ۱:۲، ۱:۱/۲۵ و ۱:۳ استفاده شده است.
مقیاس درنظر گرفته شده جهت اجرای مدل فیزیکی به گونه ای انتخاب شده که از اثرات مقیاس بتوان صرفنظر کرد. روش محاسبه ضرایب بازتاب امواج از مدل سازه، روش Mansard و با استفاده از سه دستگاه ارتفاع سنج موج در میانه فلوم موج بوده است. مجموعا تعداد ۱۸۶ آزمایش در این تحقیق انجام شده که نتایج آن به صورت روابط جدید محاسبه ضریب بازتاب و نمودارهای طراحی ارائه شده است.