سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس ته
حسن مومیوند – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

مقاومت فشاری یک محوری بعنوان یکی از ویژگی های مهم سنگ، کاربردهای متعددی در مکانیک سنگ دارد. این پارامتر می تواند بطور مستقیم در آزمایشگاه تعیین شود یا اینکه از طریق مقاومت بار نقطه ای و عدد اشمیت تخمین زده شود. تخمین مقاومت فشاری یک محوری از طریق عدد اشمیت ( چکش اشمیت) ارزانتر از آزمون بار نقطه ای و بسیار ارزانتر از آزمایش مستقیم مقاومت فشاری یک محوری است. تخمین مقاومت با استفاده از چکش اشمیت بر اساس استاندارد، طی گرافیکی از عدد اشمیت و وزن مخصوص (چگالی نسبی) سنگ بدست می آید. تخمین مقاومت فشاری یک محوری از طریق عدد اشمیت با استفاده از روابط موجود دارای خطای بسیار زیادی است. به منظور یافتن رابطه دقیقتری بین مقاومت با عدد اشمیت و شاخص های فیزیکی سنگ همچون تخلخل و چگالی، بر روی انواع سنگ های مختلف آزمایش های چکش اشمیت، مقاومت فشاری یک محوری، تخلخل و وزن مخصوص به صورت مستقیم انجام شد. نتایج حاصله جهت برآورد رابطه مقاومت فشاری یک محوری با عدد اشمیت، وزن مخصوص و تخلخل با مدلهای مختلف، آنالیز آماری شد. بهترین مدلی که با دقت بالائی بر نتایج تطابق خوبی را نشان داد، به صورت یک تابع توانی رابطه بین مقاومت فشاری یک محوری با عدد اشمیت، تخلخل و وزن مخصوص حاصل شد.