سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدعلی سورکی – گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
را ابراهیمی – گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده:
با توجه به اهمیت مسئله پایداری ولتاژ و میزان حداکثر بارگذاری در سیستم های قدرت، کنترل و تزریق توان راکتیو به عنوان پارامترهای تأثیر گذار بر این پارامترها اهمیت به سزایی دارند. یکی از روش های تأمین و کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت، استفاده از ادوات FACTS موازی همچون STATCOM می باشند. در این مقاله، روشی ابتکاری و ساده جهت تعیین اندازه STATCOM در مکانی مشخص ارائه شده که بتواند بارگذاری شبکه و در نتیجه پایداری آن را به حداکثر مقدار خود برساند. روش موردنظر بر اساس تشکیل منحنی ظرفیت STATCOM و میزان بارگذاری شبکه در شین مورد نظر می باشد. بر این اساس به کمک نرم افزارهای PSAT و MATLAB، مکان و اندازه بهینه STATCOM در یک شبکه ۱۴ شینه نمونه تعیین شده که به ازای آن، حدبارگذاری سیستم حداکثر شده است.