سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحیم ذوالانوار – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدناصر احمدی – کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سدهای زیرزمینی به منظور جمع آوری و ذخیر هسازی آب در زمینهای آبرفتی که ترکیبی از شن و ماسه بوده و دارای سفره آبداری با ضخامت زیاد باشد، احداث م یشود. مهمترین و پرهزین هترین قسمت سد زیر زمینی، بدنه آن م یباشد. مهمترین عوامل در طراحی بدنه سد زیر زمینی با عمق زیاد نفوذناپذیری، شکل پذیری، استحکام، پایداری و هزینه نسبت به اثر بخشی سد می باشد. بتن پلاستیک دارای نفوذ پذیری کم و پلاستیسیته زیاد می باشد. مواد حاصل از حفاری را م یتوان به عنوان پرکننده استفاده نمود و به همین دلیل این بتن ارزان تمام می شود. در این مقاله اصول و ضوابط طراحی و اجرای سد زیر زمینی با استفاده از بتن پلاستیک بررسی شده است