سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
رضا بصیری – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
مریم معصومی باباعربی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
ناهید صیدی – دانش آموخته کارشناسی رشته جنگلداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
توپوگرافی به عنوان یک عامل محیطی مهم و تأثیرگذار روی ترکیب پوشش گیاهی شناخته شده است. جمع آوری نمونه های گیاهی با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک صورت گرفت. در هر پلات خصوصیات محیطی شیب دامنه، شیب خط افق آسمان و زمین، جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا اندازه گیری شد. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه شاخص های شکل زمین، شیبهای مختلف و موقعیت شیب نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین اعداد محاسبه شده (۰/۰۵>p) وجود دارد. معنی دار بودن آزمون مقایسات چند گانه برای همه شاخص های عددی به متغیرهای در نظر گرفته شده دارد. این شاخص در مطالعات اکولوژیکی جنگل در تخمین اندازه قطعه نمونه استفاده می شود.