سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا عربشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه برق
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه برق
محمدحسین جاویدی دشت بیاض – دانشیار گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه برق

چکیده:

این مقاله روشی جدید برای دیسپچ واحد های تولیـدی در شبکه های با دسترسی باز ارائه می نماید . در روش ارائـه شـده با استفاده از الگوریتم ژنتیک، تولید، رزرو چرخشی و بـار بـه طور همزمان دیسپچ می شوند . در این روش هزینه های مربوط به انرژی الکتریکـی و رزروی کـه واحـد تولیـدی در اختیـار شبکه قرار می دهد از دیدگاه شبکه می نیمم شده و همزمان بـا آن سود مشتریها ( خریداران برق ) نیز مـاکزیمم مـی گـردد . در مدل در نظر گرفته شده این مقاله، علاوه بر واحدهای تولیدی که به منظور فروش انرژی و رزرو در بـازار شـرکت نمـوده و پیشنهاد قیمت مـی دهنـد، مشـتریان نیـز بـرای خریـد انـرژی الکتریکی و تامین بار خود پیشنهاد قیمت می دهند .