سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی بزرگ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش ماشین و رباتیک، دا
آرش رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش ماشین و رباتیک، دا
سعید شیری قیداری – استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امی

چکیده:

در این مقاله، روش جدیدی برای بهین ه سازی سراسری توابع با متغی ر های پیوسته معرفی شده است. در این روش، جستجو در فضای ورودی از طریق انجام جستجوهای متوال ی و متناو ب بر روی صفحات حاصل از انتخاب دوبعد از فضای ورودی انجام م یشود. در هر صفحه جستجو، تعدادی نقطه بر روی شبکه ای منظم قرار داده می شود و طی رویه ای تکراری، هر نقطه با توجه به مقادیر تابع در یکی از نقا ط همسای ه اش تحت تأثیر مجموع ه ای از قوانین ج ذب و دف ع قرار م ی گیرد. در پایان الگوریتم نیز، با انجام جستجوی محلی با استفاده از روش نلدر -مید نقطه بهینه مشخص م یگردد. روش ارائ هشده با بیش از ۲۰ نوع تابع آزمون استاندارد، بصورت موفقیت آمیز مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج آزمایشات انجام شده نشان می دهند که، از مزایای ای نکار نسبت به کارهای مشابه، قابلیت روش ارائ هشده در یافتن نقاط بهینه سراسری در توابع با ابعاد بالا (بیش از ۳۰ بعد) است.