سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی نسبت حتکنی – کارشناس ارشدالکترونیک صنایع مخابرات صاایران
حسن طاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدیریت بافر نقش مهمی درعملکرد سویچ ATM دارد . روش آستانه استاتیک ١ ضعیفترین عملکرد ر ا دارد ولی از لحاظ پیاده سازی بسیار ساده است. روش Push out بهترین عملکرد را دارد اما برای سویچهای بزرگ قابل پیاده سازی نیست . در این مقاله با تمرکز روی عوامل پیچیدگی روش Push out یک روش مشتق شده از آن به نام Push out-m پیشنهاد شده است . کلید اصلی این روش در دو نکته است : نخست با تقریب مناسبی m سلول حذف شده در روش Push out متعلق به یک صف خواهند بود و دوم اینکه به جای حذف m سلول در فراخوانیهای مکرر از حافظه m سلول یکباره حذف می شوند . عملکرد این روش نسبت به سایر روشهای مبتنی بر آستانه بهتر بوده و پیچیدگی آن به نس بت m کمتر از روش Push out محض است.