سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حسنی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تفرش – ایران
مجتبی پیشوایی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تفرش – ایران
سیدسیاوش کریمی مداحی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تفرش – ایران
حسن حمیدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران – ایران

چکیده:

در بوشینگ های خازنی ولتاژ بالا، تجمع ولتاژ و همچنین شدت میدان الکتریکی بر روی چترک های مقره و همچنین درقسمت فلزی فلنج، مقدار زیادی است. قرار دادن عایق های چند گانه بین الکترودها یا صفحه های شناور در بوشینگ خازنی باعث ایجاد سطوح هم پتانسیل میگردد. کاهش شدت میدان الکتریکی در این نواحی م ی تواند در بهبود بوشینگ خازنی تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله با تغییر در شیوه قرار گیری صفحه های شناور که به صورت فویل آلومینیومی چسبیده شده به کاغذ آغشته شده به روغن م یباشند، بهبود در کنترل ولتاژ، کاهش شدت میدان الکتریکی و کاهش تنش الکتریکی بر روی بوشینگ خازنی بررسی م یشود. جهت محاسبه توزیع میدان الکتریکی از نرم افزارMAXWELL که مبتنی بر روش اجزاء محدود در الکترومغناطیس(FEM)می باشد، استفاده شده است. محاسبات به صورت دو بعدی متقارن محوری، تکفاز و بدون در نظر گرفتن آلودگی بر روی بوشینگ پورسلینی ۲۳۰ کیلو ولت انجام گردیده است. با ارائه شیوه جدید برای قرار گرفتن هسته خازن ها، تاثیر آن بر کاهش پروفیل ولتاژ، شدت میدان الکتریکی و تنش الکتریکی نشان داده م یشود. همچنین دیده میشود که در تخلیه الکتریکی تأخیر ایجاد شده است.