سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ظریف – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت دانشکد ه مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین جاویدی – دانشیار گروه برق

چکیده:

تجدید ساختار در صنعت برق در سالهای اخیر سبب گردیده است تا توجه به بهره برداری افزایش یابد. با این حال از خصوصیات عمد ه این صنعت حفظ امنیت و پایداری سرویس دهی می باشد. در حالی که وظیف ه اصلی خطوط انتقال جابجایی انرژی الکتریکی از نقطه ای به نقط ه دیگر می باشد بمنظور اصلاح پروفایل ولتاژ و نیز تأمین بار راکتیو مصر ف کننده های مختلف، همیشه بخشی از ظرفیت خطوط انتقال توسط توان راکتیو اشغال می گردد. در چنین شرایطی چنانچه سرمایه گذاران در زمین ه انتقال فقط بابت توان حقیقی حق الزحمه دریافت نمایند انگیزه ای برای ارائه خدمات در زمین ه توان راکتیو نخواهند داشت. دراین مقاله روشی جدید جهت محاسبه سهم هر بار در توان راکتیو عبوری از هر خط ارائه شده ا ست. از مهمترین مشخصات این روش، محاسبه سهم هر بار در توان راکتیو عبوری از هر خط و تلفات اکتیو و راکتیو ناشی از عبور توان راکتیو می باشد. به این ترتیب مالکان خطوط هزین ه مرتبط با ارائ ه خدمات خویش را بدست می آورند.