سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زاهدپور – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
سیدامیرحسن منجمی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان
بهروز ترک لادانی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

این مقاله روشی را برای استخراج یکی از ویژگیهای تصاویر اثر انگشت بنام ریز ذره ١ ارائه میکند .به کمک ریز ذرهها عمل تطبیق آثار انگشت با ک یفیت مطلوب قابل انجام است . در این مقاله از یک شبکه عصبی چند لایه ٢ پرسپترون جهت تشخیص نقاط ریز ذره استفاده شده است . دقت حاصله در ا ین روش بس یار ز یاد بوده و تا حد بالایی قادر به تشخیص نقاط ریز ذره میباشد. و با در نظر گرفتن استفاده از تشخ یص اثر انگشت در س یستمهای امن یتی و مباد ی ورود ی و خروج ی ، دقت بالای بدست آوردن ر ی ز ذره ها از اهمیت بالا یی برخوردار خواهد بود که در ا ین تحق یق به آن توجه شده است . در روال تطبیق ، با استفاده از ی ک روش ابتکار ی بنام کوتاهترین فاصله ، که ورود ی آن خروج ی شبکه عصب ی چند لا یه بوده و بر اساس محل ر ی ز ذره عمل م یکند و کیفیت ی ب یش از روشهای دیگر که معمولا از تصاویر جهتدار استفاده میکنند و نسبت به نویز حساستر هستند، فراهم میآورد.