سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون سقایی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا مشیرفر – محقق پژوهشکده زیرسطحی

چکیده:

در ایــن مقالــه پــس از آشــنایی بــا منــابع محــدود انــرژی در زیردریــایی، در مــورد مصــرف کننــده هــای عمــده انــرژی و اســاس مصــرف انــرژی در آنهــا توضــیح داده مــی شــود و در ادامــه نــوعی درایــو و روشــی جهــت تغذیــه آنهــا معرفــی شــده و میــزان کــاهش مصــرف انــرژی و در نتیجــه افــزایش بــرد زیردریــایی و بهــره وری طــی یــک پژوهشــی ارائــه مــی گــردد و نشــان داده مــی شــود امکــان صــرفه جــویی انــرژی %۴۹ امکــان پــذیر اســت . بــه ایــن ترتیــب جریــان مصــرفی بــاطری هــای زیردریــایی کــاهش یافتــه و زمــان دشــارژ افــزایش مــی یابــد و متعاقبــاً مســافت قابــل پیمــایش توســط زیردریــایی بیشــتر مــی شــود . از دیگــر نتــایج ایــن پــژوهش، کــاهش بــار شــبکه الکتریکــی، کــاهش اســتهلاک، افــزایش بــازدهی و طــول عمــر بیشــتر تجهیــزات الکتریکــی اســت و انتخــاب مناســب تــر و ارازن تــر تجهیــزات حفــاظتی زیردریایی از دیگر مزایای این روش است .