سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن قاینی صوفی آبادی – دانشجوی دکترای برق – قدرت، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قاضی – استاد گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله با بکارگیری نرخ خروج خطوط الگوریتمی جهت تخصیص احتمالی هزینه قابلیت اطمینان خطوط انتقال سیستم قدرت به استفاده کنندگان آن ، بارها و ژنراتورها ، ارائه شده است. قرار دادن قسمتی از ظرفیت انتقال به عنوان حاشیه ی امنیت و قابلیت اطمینان یکی از ضروریات برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت می باشد تا در صورت بروز حوادث، شبکه همچنان پایداری خود را حفظ نماید. بنباراین بنظر می رسد قرار دادن قسمتی از هزینه های انتقال به این موضوع منصفانه باشد تا بازیگران بر حسب میازن استفاده از این حاشیه ی اطمینان هزینه پرداخت نمایند. با توجه به اینکه قابلیت اطمینان همه خطوط یکسان نیست، تاثیر دادن این موضوع در انالیز خروج می تواند هزینه ها را بصورت متعادل تری به استفاده کنندگان تخصیص دهند. در این مقاله با بکارگیری میزان نرخ خروج خطوط الگوریتمی احتمالی جهت تخصیص هزینه قابلیت اطمینان خطوط ارائه شده است. برای سنجش، الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه ۲۴ باسه IEEE پیاده شده است.