سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهرانعلی عزیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی مشهدی – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در ای ن مقاله روشی کاربردی برای سـاخت بدنـه کـامپوزیتی هواپیمـا هـای کوچـک ، بـالگرد ، شـناورهای دریـایی و خودروها ارائه شده است . در ابتدا با توجه به طرح کلی بدنة پرنده، شناور و یا خودرو به ارائه روش بـرای تهیـة الگوهـای لازم جهت ساخت مدل یک به یک بدنه پرداخته و سپس روش مونتاژ آنهـا روی فیکسـچر توضـیح داده شـده اسـت . در ادامه روش تهیه مدل یک به یک وسیله نقلیه و قالب گیری از آن به منظور ساخت قالب های بدنه ارائه گردیده اسـت در نهایت با استفاده از قالبهای موجود می توان اقدام به ساخت بدنه وسیله مـورد نظـر نمـود . در هـر مرحلـه تصـاویری بـر ای کمک به درک و فهم بهتر روش حاضر آورده شده و در ادامه به ذکر چند مثال از بدنه های کامپوزیتی هواپیما و بـالگرد و شناور های دریایی پرداخته شده است .