سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر دامکی علی آباد – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی کراری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد محمدی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

گسترش روزافزون شبکه ها ی به هم پ یوسته برق م یتواند باعث افزایش سطح اتصال کوتاه در پست ها ی انتقال برق نسبت به قدرت قطع کلیدها و تجهیزات وابسته به آنها گردد. یکی از راهکارها ی مناسب جهت محدود ساز ی جریان خطا و در عین حال اتصال شبکه ها با خطوط انتقال HVAC ، استفاده از کنترل کننده توان میان فاز (IPC) می باشد. در ا ی ن مقاله ضمن معرف ی و بررسی عوامل موثر در م ی زان کاهندگ ی جریان خطا توسط ا ین عنصر و همچن ین بی ان مزایای این روش نسبت به روش های دیگر، روشی مناسب جهت جایابی این وسیله در خطوط انتقال رابط نواح ی، جهت محدود سازی جریان خطا ارائه شده است. قرار دادن IPC در خطوط رابط بین نواحی از ا ین جهت حائز اهم یت است که میتواند س یلان توان ب ین دو ناح یه را ن یز تثب یت و کنترل کند. در این مقاله روش ارائه شده بر رو ی یک شبکه نمونه پ ی اده سازی شده و با انجام محاسبات اتصال کوتاه درستی روش تایید شده است .