سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی اردهالی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا جمالزاده – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود رشیدی نژاد – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روش Rational Buyer روشی است که درکالیفرنیا برای تهیه سرویسهای جانبی به کار برده می شود و از قیمت گذاری یکنواخت و روش مناقصه همزمان اسفتاده می کند. در روش همزمان، سرویسهای جانبی بر پایه زمان پاسخ، قابل اولویت بندی می باشند. اولویت بندی باعث می شود که بدون نیاز به ارائه مجدد پیشنهاد توسط ژنراتورها بتوان از ظرفیت استفادهنشده در سرویس جنبی با کیفیت بالاتر (زمان پاسخ کمتر) برای پوشش دادن تقاضا سرویس جانبی با کیفیت پایین تر استفاده کرد. در این مقاله روشی جدید بر پایه برنامه ریزی مجزا و جستجوی جامع برای فراهم کردن بهینه سرویسهای جانبی بر اساس ظرفیت، ارائه شده است. درای روش محدودیتهای فیزیکی از قبیل ظرفیت و نرخ کاهش و افزایش توان نیز منظور شده است. مزیت روش پیشنهادی مبتنی بر ماتریس مشارکت از طریق مقایسه با روشهای دیگر (ژنتیک و جستجوی جامع) مورد بررسی قرار گرفته است.