سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سپیده رحیمی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
با توجه به رفتار غیرخطی سیستم های سازه ای و تصادفی بودن تحریکات زلزله، عموما برای تعیین پاسخ احتمالاتی سازه ها، تحلیل تاریخچه زمانی تحت مجموعه ای از رکوردها مورد استفاده قرار میگیرد. اما این موضوع مستلزم انجام تعداد زیادی تحلیلهای دینامیکی است که می تواند با هزینه محاسباتی زیادی همراه باشد. در این تحقیق به منظور کاهش حجم محاسبات مورد نیاز، ارائه یک روش محاسباتی که می تواند جایگزین روشهای دقیق دینامیکی غیرخطی قرار گیرد، مورد توجه قرار گرفته است. روش پیشنهادی قابلیت تعیین توزیع احتمالاتی پاسخ سیستمهای دینامیکی تحت تحریک های گوسی مانا و غیرمانا و با درنظر گرفتن اثرP-Δرا داراست. دقت این روش در مقایسه با روش دقیق، توسط تعداد زیادی تحلیل دینامیکی غیرخطی ارزیابی می گردد