سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا آل سعدی – پژوهشگاه نیرو، دانشگاه صنعتی شریف
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس
محمود فتوحی فیروزآباد – پژوهشگاه نیرو، دانشگاه صنعتی شریف
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن تاثیر سیتمهای حفاظتی و المانهای قطع کننده مربوطه ارائه میشود . خطای سیستمهای حفاظتی از عواملصلی خروجیهای پشت سرهم میباشد و منجر به خاموشی بخش وسیعی از شبکه میشود , بنابراین عملکرد مطلوب سیستمهای حفاظت موجود در شبکه میتواند نقش چشمگیری در بهبود قابلیت اطمینان کل شبکه داشته باشد . در روش ارائه شده در این مقاله از کات ستهای مینیمم شبکه استفاده میگردد , و با توجه به المانهای تشکیل دهنده هر کات ست چندین مد خطا ۱۴) مد ) ذکر میشود و پس از
ارائه الگوریتم بهینه ای برای در نظر گرفتن تاثیر سیستمهای حفاظتی , روش ارائه شده روی شبکه انتقال و فوق توزیع آذربایجان تست میگردد . در نهایت با مقایسه بین پارامترهای قابلیت اطمینان به دست آمده از این روش با حالتی که تاثیر خطای سیستم حفاظت لحاظ نشود , اثر در نظر گرفتن سیستمهای حفاظتی در مطالعات قابلیت اطمینان مشاهده می گردد .