سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رستمی قراگزلو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
عبداله اردشیر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
سمیه اقبالی – شرکت مهندسین مشاور جاماب

چکیده:

تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب یکی از روشهای کاهش خسارات سیل محسوب می گردد. در سالهای اخیر به دلیل توسعه اهداف مطالعات مهندسی رودخانه، تهیه نقشه های توپوگرافی بزرگ مقیاس به جای مقاطع عرضی رودخانه ها بطور قابل توجهی گسترش یافته تا ضمن تهیه مقاطع عرضی ازاین نقشه ها، بتوان پهنه سیلاب و بستر رودخانه ها را بر روی آنها مشخص نمود. به منوظر استخراج اطلاعات مقاطع عرضی از روی نقشه های توپوگرافی برای مدل HEC-RAS، الحاقیه ای بنام HEC-GeoRAS در محیط Arcview تهیه شده است که بواسطه آن اطلاعات مذکور از مدل رقومی زمین استخراج می گردند. شکل پیچانرودی رودخانه ها و یکپارچه مدل نمودنت رودخانه های چند شاخه ای از جمله مواردی هستند که در صورت تهیه غیر اصولی مدل رقومی زمین آنها، خطای قابل محسوسی در تعیین پهنه سیلاب حاصل می گردد. لذا ذدر این مقاله روش مناسبی به منظور تهیه مدل رقومی زمین در محیط Arc-Viewارائه شده است که بر اساس آن بهبودی در نتایج پهنه بندی سیلاب رودخانه ها حاصل شده است.