سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا صفاریان – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدحسین حسینیان – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله الگوریتم جدیدی برای تخمین حالت هارمونیک ( HSE ) در شبکه های قدرت سه فاز نامتقارن ارائـه مـی گـردد این الگوریتم شامل روش جدیدی برای تشکیل مـاتریس هـای ادمیتانس در تخمین حالـت هارمونیـک و شـیوه نـوینی بـرای کاهش معادلات اندازه گیری می باشد . در ایـن الگـوریتم بـرای حذف خطـای عـددی روش نرمـال در حـل مسـأله HSE ، از روش تجزیه مقادیر سینگولار ) ) SVD استفاده شده اسـت . بـا بکارگیری این روش می توان در شبکه های کاملاً رؤیت پذیر و نیز در شبکه های جزئی رؤیت پذیر، بدون نیاز بـه تعـداد زیـاد اندازه گیری، تخمـین حالـت هـارمونیکی انجـام داد و محـل، اندازه و نوع بارهای هارمونیک زا را با دقـت بـالا تخمـین زد . روش ارائه شده در این مقاله، سرعت، دقت و کارایی HSE را با حذف محاسبات ماتریسی اضافی، افزایش دقت نتا یج و رفع نیاز به آنالیز رؤیـت پـذیری قبـل از تخمـین حالـت، افـزایش می دهد . شبیه سازی انجام شده روی دو شبکه واقعـی دقـت و کارایی این روش را نشان می دهد .