سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محمود حسن پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهر
پیمان رمضانپور – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:
امروزه درپروژه های مختلف یکی ازمهمترین مسائل دراجرا توانایی تخمین مدت زمان پروژه می باشد که به منظور تامین این هدف باگذشت زمان روشهای مختلفی ارایه شدها ست روشهای زمانبندی پروژه بهطور کلی به دودسته که عبارتنداز: روشهای شبکه زمان بندی روشهای زمانبندی خطی تقسیم بندی میشوند برای گروه اول میتوان به روش مسیربحرانی و برای گروه دوم میتوان به روش زمانبندی خطی اشاره کرد برخی ازپروژه های ساخت دارای فعالیت های با ماهیت تکراری می باشند این پروژه ها خود به دودسته تقسیم میشوند پروژه های بافعالیت تکراری درراستای افقی نظیر راهسازی و پروژه های بافعالیت تکراری درراستای عمودی نظیر بلندمرتبه سازی پروژه های بافعالیت تکراری معمولا ازتعدادمحدودی فعالیت تشکیل شده اند که درطول مدت پروژه تکرار میشوند آنچه که دراین گونه پروژه ها اهمیت می یابد مفهوم نرخ بهره وری فعالیت های پروژه می باشد دراین تحقیق سعی شده تا ازیک روش زمان بندی خطی بادرنظر گرفتن بهره وری درسطح فعالیت استفاده شده و به پیش بینی زمان پروژه برای پروژه های با فعالیت تکراری درراستای افقی پرداخته میشود به منظور تامین این هدف یک بسته نرم افزاری ازطریق کدنویسی دربرنامه MATLABتهیه شده است درنهایتب راساس داده های یک پروژ] راهسازی واقع درمشهد معادله نرخ بهره وری بهکمک تحلیل گررسیونی برای فعالیت خاکریزی محاسبه شده است بااستفاده ازین معادله و انتخاب نرخ بهره وری متوسط برای سایرفعالیت های پروژه به کمک نرم افزار به اعتبار سنجی مدل و مقایسه نتایج پرداخته شده است