سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسر محمدیان روشن – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق شرکت برق منطقه ای خراس
مهدی علومی بایگی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق شرکت برق منطقه ای خراس
هانی رئوف شیبانی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق شرکت برق منطقه ای خراس

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون و غیرخطی بار مصـرفی مشـترکین، وجود راهکار مناسبی برای پیش بینـی بـار ضـروری بـه نظـر می رسد . شبکه های عصبی مصنوعی تاکنون نقش خـود را در تخمین و مدلسازی توابع کاربردی و غیـر خطـی مختلـف بـه خوبی ایفا کرده اند . در این مقاله روشی ارائه می شـود کـه در آن استفاده از شبکه های عصبی باعث بهبـود پـیش بینـی بـار شبکه برق منطقه ای خراسان شده است . نتایج بیـانگر کـاربرد عملی این روش می باشد .