سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرشید جوانبخت –
فریدون شمس – استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر
علی سیدی –

چکیده:

یکی از روش های اصلاح و توسعه معماری سازمانی، استفاده از بلوغ معماری سازمانی اس ت . در بسیاری از سازما ن ها معماری وضعیت موجود، استعداد کافی را برای ا ر تقاء و بهبود ندار د . علاوه بر این در بسیاری موارد و ب ه خصوص در کشورهای در حال توسعه، معماری وضعیت موجود، توانایی لازم را برای ایفای نقش معماری مبدأ و ایجاد معماری مطلوب ندارد. در این تحقیق، با استفاده از مد ل های مرجع و شناسایی روابط مؤلفههای معماری سازمانی، روشی را برای ارزیابی و سنجش استعداد معماری سازمان جهت ایفای نقش معماری مبدأ ارائه نمود ه ایم. این روش می تواند به عنوان عاملی کمکی برای رو ش های ارزیابی بلوغ معماری سازمانی مورد استفاده قرار گیر د . با استفاده از نتایج حاصل از روش ارزیابی ارائه شده، م ی توان در مورد اینکه آیا معماری سازمان، قادر است به عنوان معماری مبدأ مورد استفاده قرار گیرد یا خیر، تصمیمگیری دقیقتری انجام داد.