سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس رسول زادگان – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعا
احمد عبداله زاده – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعا

چکیده:

سیستم مدیریت پایگاه داده پویا سیستمی است که مجموعهای از رویدادها و واکنشهای متناظر آنها را در قالب مجموعهای از قواعد پویا تعریف میکند تا بتواند به طور خودکار در قبال وقوع هر یک از رویدادهای از پیش تعریف شده در سیستم در صورت برقراری شرایطی خاص، واکنش مقتضی را انجام دهد . یکی از قسمتهای مهم سیستم پایگاه داده پویا که تأثیر بسزایی در کارایی آن دارد، زمانبند قواعد ۳ است که در هر لحظه از بین قواعد آمادهی اجرا یکی را برای اجرا انتخاب مینماید . پیش از این روشهایی را که تاکنون برای زمانبندی قواعد ارائه شده است، در یک محیط آزمایشگاهی مبتنی بر معماری سه بخشی ۴ براساس تعدادی پارامتر ارزیابی با یکدیگر مقایسه نموده و روش کاراتر را معرفی کردهایم . پارامترهای ارزیابی مورد استفاده عبارتند از : میانگین زمان پاسخگویی ۵ ، انحراف معیار زمان پاسخگویی ۶ ، توان عملیاتی ۷ ، سربار زمانی به ازای هر تراکنش ۸ و بهره پردازشگر . ۹ در این مقاله، با هدف بهبود زمانبندی قواعد برمبنای بهبود فرایند تخمین احتمال اجرای آنها روش زمانبندی جدیدی ارائه مینماییم . سپس آنرا با کاراترین روش ارائه شدهی موجود در چارچوب پیش گفته مقایسه و ارزیابی مینماییم . نتایج آزمایشات حاکی از بهبود فرایند زمانبندی قواعد توسط روش جدید میباشد .