سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جهانگیر پرهمت – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
باقر قرمز چشمه – کارشناس ارشد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

سیل بعنوان یک پدیده مخرب سالانه خسارات بسیار زیادی را به اراضی کشاورزی , صنعتی و شهری وارد می نماید . طغیان رودخانه ها به دلیل محدود یت ظرف یت انتقال رواناب حا صل از بارشها ی شد ید موجب م ی شود که قسمت عمده ا ین خسارات در حاش یه رودخانـه هـا بوقـوع پیوندد . برای شناسایی نواحی سیل گیر دشتهای سیلابی اطلاعات نقشه برداری زمینی و هیدرولوژی بالادست لازم می باشد که در حال حاضر در دسترس نمی باشند . تهیه اطلاعات دقیق از هیدرولوژی بالا دست حوضه ها و نقشه برداری زمینی رودخانه ها زمان و هزینه بالایی نیاز دارد . از طرفی سنجش از دور به عنوان یک ابزار مناسب جهت تأمین بخشی از اطلاعات مورد نیاز در پهنه های سیل قابل استفاده می باشد . تصاویر + ETM با داشتن اطلاعات باند ی در ط یف طول موج مرئ ی نواح ی در معرض س یل را به دل یل وجود پوشش گ یاهی ضع یف و ن یز رسوبات جدید در تراسها ی رودخانه ای م ی تواند تفک یک نما ید . در این تحق یق ترکیب های باندی مختلف از تصاو یر لندسـت + ETM بـرا ی حوضه هند یجان ‐ جراح ی ته یه گرد ید . بدین منظور روشها ی مختلف ه یبـرید ( نظارت نشده و چش می ), روش چشم ی و ارتوفتو ی چشـمی مورد بررسی قرار و روش ارتوفتو ی چشم ی به دل یل لحاظ نمودن ارتفاع در تفک یک مرز دشت سیلابی , مناسب تشخیص داده شد . همچنـ ین، نتایج بدست آمده با اطلاعات نقشه برداری زمینی برخی از بازه های این حوضه مقا یسه و نتا یج در حد قابل قبول مورد تا ئید قرار گرفـت . بـر اساس نتایج این تحقیق روش پیشنهادی برای سایر حوضه های کشور توصیه می گردد