سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی مارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هر کارخانه فرآوری انواع مختلف خوراک و محصول تولیدی دارد که با مخلوط کردن هوشمندانه آنها می توان به کارایی بالاتر با کیفیت مورد نظر بازار رسید و همچنین خورک یکنواختی را جهت جلوگیری از نوسانات عملیات به کارخانه فرستاد. روشهای مختلفی از جمله روش منحنی میر (Mayer) جهت تعیین قابلیت شستشوی زغال و بهترین نسبت مخلوط کردن انواع خورک ورودی و زغال محصول ارائه شده است. در این تحقیق صحت استفاده از این روش با تحلیل ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این روش در یک سیستم سه محصولی یک نوع از زغال معدن هشونی استان کرمانمورد آزمایش قرار گرفت که زغال شسته شده ای با خاکستر ۸% و راندمان ۶۲% ، محصول میانی با خاکستر ۳۵% و راندمان ۱۹% و باطله ای با خاکستر ۶۵% بدست داد. در این حالت اگر خاکستر مطلوب بازار ۱۰/۵% باشد راندمان ۷۱% بدست می آید. در صورتی که اگر از این زغال محصول شسته شده ای با خاکستر ۸% و راندمان ۶۲% تهیه شود و با زغال شسته نشده ای با خاکستر ۱۸% محلوط شود راندمان ۸۱%و خاکستر مطلوب ۱۰/۵% حاصل می شود . که این بمعنای افزایش راندمان از ۶۲% به ۸۱% می باشد. از آنجائیکه این روش ترسیمی همواره باخطا همراه است در این تحقیق، روش کار تزئینی رسم منحنی میر پیشنهاد شد که با استفاده از نرم افزار MATLAB و بر اساس مفاهیم منحنی میر، خصوصیات قابلیت شستشوی زغال و بهترین نسبت مخلوط کردن انواع زغال قابل دستیابی است . برای مقایسه این روش با روش ترسیمی در سیستم سه محصولی، زغال شسته شده باخاکستر ۸% و راندمان ۶۱/۰۲% محصول میانی با خاکستر ۳۵% و راندمان ۱۸/۲۶% و باطله ای با خاکستر ۶۵/۳۲% بدست آمد. در مخلوط کردن زغال شسته شده با زغال شسته شده جهت بدست آوردن خاکستر محصول ۱۰/۵% زغال شسته شده با خاکستر ۸/۴۹% و راندمان ۶۳/۴% با زغال شستهنشده با خاکستر ۱۸% ترکیب شده و راندمان ۸۰/۳% بدست آمد. که با نتایج بدست آمده از منحنی میر مطابقت داشتند.