سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدباقر ابوالحسنی جبلی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران شرکت مدیری
محمد محمدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مهرداد عابدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

از آنجا که همیشه ممکن است در یک سیستم قدرت اتفاقـاتی بیفتد که منجر بـه فروپاشـی جزیـی یـا کلـی آن و در نتیجـه خسارتهای مختلـف اقتصـادی و فنـی از جملـه خاموشـیها ی گسترده شود، یک سیستم قدرت نمی تواند همیشه کاملاً امنیت داشته باشد، بنابراین باید بـرای افـزایش امنیـت یـک سیسـتم قدرت سرمایه گذاری نمود که برای انجـام آن، محـدودیتهای مختلف، رتبه بندی گلوگاههای سیستم را ضـروری مـی سـازد . برای تحقق این ضرورت و به منظور جامع نگری بیشتر، توجه به شاخصهای مختلـف امنیـت سیسـتم از ج ملـه شاخصـهای وضعیت بارگذاری ادوات و امنیت ولتـاژ و نیـز بررسـی ایـن شاخصها در شرایط مختلـف تغییـر در مقـدار بـار سیسـتم ( از طریق شبیه سازی مونت کـارلو ) و همچنـین در نظـر گـرفتن اقدامات اصلاحی ( از جمله پخش بار بهینه و میـزان قطـع بـار لازم ) در اثر وقوع هر پیشامد ضروری به نظر می رسد . از نتــایج روش پیشــنهادی در ایــن مقالــه مــی تــوان بــه کشــف گلوگاههایی در شبکه اشاره نمود که از نظر شاخصهای مختلف و
با تغییر در شرایط سیستم، جزء مهمترین پیشامدها می باشند .