سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرناز برزین پور – دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده:

سیستم تولید سلولی، سیستمی مناسب جهت تولید اقتصادی خانواده قطعات است . زمانبندی سلول تولیدی نقش مؤثری در اجرای موفقیت آمیز سیستم های تولید سلولی به عهده دارد . در این مقاله، مدل
ریاضی جدیدی جهت زمانبندی خانواده قطعات و همچنین قطعات در هر خانواده در سیستم تولید سلولی با ساختار جریان کارگاهی ارائه شده است . در این مدل پیشنهادی، زمان آماده سازی جهت هر خانواده قطعه وابسته به توالی عملیات فرض شده و امکان قطعات بین سلولی وجود دارد . به علت وجود انعطاف پذیری در سیستم سلولی، این امکان وجود دارد که هر قطعه برنامه فرآیندی مختلف تولید شود . تابع هدف در این مدل حداقل کردن بیشترین زمان ساخت (Cmax) است . این مسئله از نقطه نظر پیچیدگی محاسباتی جزو مسائلNP-hardاست . از این رو یک روشSimulated Annealing (SA) پیشنهادیجهت حل آن ارائه شده است . علاوه براین به جهت اهمیت مکانیزم همسایگی در روش SA ، روش تولید همسایگی جدید DIS معرفی شده است . جهت بررسی تاثیر مکانیزم های همسایگی در الگوریتم SA پیشنهادی، مسائلی در اندازه های مختلف تولید شده و روش تولید همسایگی پیشنهادی با سایر روش های تولید همسایگی مقایسه شده است . در نهایت نتایج بدست آمده نشان دهندة کارایی روش تولید همسایگی جدید در مقایسه با سایر روش ها است .