سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن حسینی نسب – دکترای مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد ( دانشیار)
حسام راشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه ی

چکیده:

دراین مقاله رویکردی تلفیقی به منظور افزایش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک ارائه گردیده و عملکرد آن در یک مطالعه موردی در صنایع بهره برداری از گاز طبیعی مورد ارزیابی قرا رگرفته است. با توجه به اهمیت نظرات ذینفعان در سازمانهای دولتی، اساس کاربر مبنای مدل فریمن قرار دارد. به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر در خصوص فرصتها، تهدیدهاه و نقاط ضعف و قوت، تحلیل محیطهای بیرونی و درونی به این مدل اضافه گردیده است استراتژیهای بدست آمده از ماتریس SWOT ، ابتدا براساس چهار عامل اقتصادی ، اجتماعی ، تکنولوژیک و سیاسی و در نهایت براساس نظرات ذینفعان اولویت بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که تلفیق دو مدل اطلاعات موثرتری را برای تصمیم گیرندگان فراهم آورده و امکان دستیابی به استراتژیهای اثر بخش را افزایش میدهد در نهایت سه استراتژی اصلی برای شرکت حاصل گردیده که در بخش پایانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.