سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
عادل علاء الدینی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

در کاربردهای متداول کنترل کیفیت آماری از یک یا چند مشخصه کیفی با توزیع های متناظر یک یا چند متغیره، برای نمایش کیفیت فرایند یا محصول استفاده میشود . موارد متعدد دیگری نیز وجود دارند که در آنها کیفیت فرایند یا محصول توسط رابطه بین دو یا چند متغیر بیان میشود . این دسته از مسائل در قالب مفهومی به نام " پروفایل " مورد بررسی قرار می گیرند . برخی از مولفان از اصطلاحاتی مانند " سیگنالهای موجی شکل " یا " اثر " به جای پروفایل استفاده کرده اند . هنگامیکه خروجی یک فرایند بصورت پروفایل تعریف میشود، مواردی نظیر تعریف آماره مناسب جهت پایش پروفایل ، تخمین پارامترهای فرایند درحالت تحت کنترل و محاسبه حدود کنترل، از اهمیت بسزایی برخوردار میگردد . در این مقاله از سطح محصور بین پروفایل مرجع و پروفایل مشاهده شده در هر نمونه، به عنوان آماره کنترلی جهت پایش پروفایلهای غیرخطی در فاز دو استفاده شده است . در روش پیشنهادی، به ازای هر نمونه مشاهده شده از فرایند، یک منحنی از درجه مناسب برازش و سطح محصور بین این منحنی و پروفایل مرجع که رابطه و پارامترهای آن بر اساس اطلاعات فاز یک مشخص شده است، به عنوان آماره منظور می شود . بر این اساس پارامترهای توزیع آماره پیشنهادی تعیین و حدود کنترل متناسب برآورد میگردد . در نهایت عملکرد روش پیشنهادی از طریق مطالعات شبیه سازی بررسی و با سایر روش های ارائه شده در این زمینه مورد مقایسه قرارمی گیرد