سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

طیبه نیک رفتار – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی(گرایش سیاستگذاری) دانشگاه تهران(پردیس قم)
دکتر جهانگیر یداللهی فارسی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور طراحی ساختار سازمانی مناسب مراکز رشد دانشگاهی، تحقیقی بر اساس روش توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفته که جهت بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است که بر اساس این مبنای نظری و مطالعات تطبیقی و مصاحبه های اکتشافی، ساختار سازمانی اولیه مراکز رشد دانشگاهی تحت عنوان «مدل مفهومی ساختار سازمانی مراکز رشد دانشگاهی» ارائه گردیده است. برای آزمودن اولیه این ساختار از نظرات متخصصین موضوع استفاده شده که با استفاده از روش دلفی اصلاحات لازم جهت بهبود مدل انجام شده، سپس این مدل به صورت میدانی مورد نظرسنجی کارشناسان در مراکز رشد دانشگاهی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق در مرحله آزمون اولیه مدل مفهومی شامل خبرگان رشد کارآفرینی و مدیریت می باشد و در مرحله مطالعات میدانی مدیران و کارشناسان مراکز رشد واحدهای فناوری شهر تهران جامعه آماری را تشکیل می دهند، در این پژوهش وسیله و ابزار سنجش عمدتا پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و سندکاوی بوده است. جهت بررسی وضعیت متغیرها از آزمون t-استیودنت و آزمون دو جمله ای و برای رتبه بندی شاخص های متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق ارائه الگویی ساده برای ساختار سازمانی مراکز رشد دانشگاهی است که ویژگی های سادگی، پویایی و قابلیت انعطاف در آن مدنظر قرار گرفته است.