سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید حبیبی نوخندان – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی ، سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی ، تهرا

چکیده:

ایمنی ترافیک یکی از اصول اساسی در مهندسی ترافیک و برنام هریزی حمل و نقل می باشد. به طوریکه در کشورهای توسعه یافته همگام با توسعه سایر بخ شهای مهندسی ترافیک، موضوع ایمنی نیز مورد توجه قرار گرفته و با انجام مطالعات و تسهیلات لازم، سعی شده است که تصاد فات و پیامدهای ناشی از آن را تا حد ممکن به حداقل رسانند. هدف از سیاست حمل و نقل در یک کشور بوجود آوردن بهترین، مفیدترین، کارآمدترین و ام نترین سیستم حمل و نقل به ازای کمترین هزینه م یباشد.
همه ساله پدیده های مخرب جوی مانند یخبندان، کولاک برف، وقوع مه، سیل، توفان شن و گرد و خاک و … در شبکه راه های ارتباطی، خسارت های جانی و مالی فراوانی به جای می گذارند. پیش بینی و پیش آگاهی این وضعیت ها نقش بسیار مه می در جریان ترافیکی و کا هش خسارات ناشی از سوانح م یتواند ایفا نماید. ارائه خدمات هواشناسی و سرویس های آگاهی از تغییرات جوی در سیستم حمل و ن قل هوشمند( ITS) از یک سو به ع لت ضرورتاطلا عرسانی و بالا بردن ضریب آگاهی مسافران و رانندگان از شرایط جاده و از سوی دیگر برای مدیران و راهداران بسیار اهمیت دارد .در این مطالعه به ارائه ساختار سیستم اطلاع رسانی و پیش آگاهی از وضعیت های بحرانی آب و هوایی در سیستم حمل و نقل هوشمند که شامل : ایستگاه هواشناسی جاده ای- شبکه دیدبانی جی -مرکز مخابرات هواشناسی -مرکز فناوری اطلاعات- مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور-خدمات عمومی هواشناسی (PWS)رسنه هاای گر- پلیس راه- رسانه های گروهی و مرکز اطلاعات راهها پرداخته می شود. این ساختار شامل ساختار سازمانی، مخابراتی، اجرایی – عملیاتی و اطلاع رسانی است و توانایی ارائه دستورالعمل های متناسب با شرایط آب و
هوایی به شرح ذیل ارائه نماید:
• کنترل سرعت خودروها در هنگام شرایط نامساعد آب و هوایی،
• استفاده از علائم هشدار،
• انتشار خبر از طریق رادیو و تلویزیون،
• . محدودیت تردد و در صورت نیاز مسدود نمودن راه ها