سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید عباس پور – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا کرباسی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدصادق سخاوت جو – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

روند افزایشی انتشار گازهای گلخانه ای در جهان که در اثر مصرف بی رویه انواع مختلف حام لهای انرژی ایجاد شده موجب بروز پیامدهای زیست محیطی نظیر گرمایش جهانی گردیده که اثرات زیست محیطی متعددی را برای مناطق مختلف و به ویژه نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیر نظیر ایران به همراه داشته و گسترش نواحی بیابانی، افزایش نیاز به آب برای مصارف کشاورزی، افزایش برخی از بیمار یها و موارد دیگر را موجب شده است. کشورهای مختلف در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار و اجرای مکانیزم CDM برنامه های متعددی را برایکاهش نشر در بخ شهای مختلف تولیدی به اجرا در آورد هاند. ایران نیز در این راستا اقداماتی نظیر بهینه سازی مصرف سوخت و تغییر تکنولوژی های فرسوده را به اجرا گذاشته است. از جمله الزامات نیل به اهدال ،CDM
تهیه برنام ههای جامع کاهش نشر در بخ شهای مختلف که برآوردهای منطقی از سم هر بخش تولیدی در کاهشمیزانGHGs را بیان نمایند ضروری است. بدین منظور برای تعیین میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای طیافت ٥٠ ساله کشور، در مرحله نخست وضعیت فعلی انتشار گازهای گلخانه ای در کشور بررسی شده و درگا مهای بعدی شاخ صهای تأثیرگذار در هدف گذاری کاهش انتشارGHGs در صنعت نفت تعیین گردیده و براساس آنها مقادیر شاخ صها، متناسب با توسعه کشور مشخص گردیده و در نهایت نسبت به محاسبه میزان کاهش نشرGHGsدر بخش نفت کشور اقدام شده است. بدین منظور مؤلف ههای تأثیرگذار در ارائه سناریوهای کاهش نشر در بخش نفت کشور شامل انتشار کل در کشور به تفکیک بخ شهای مختلف و صنعت نفت، سهم بخ شهای مختلف در انتشار و شاخص ها یانتشار برحسب تولید ناخالص داخلی، عرضه کل انرژی اولیه وجمعیتجهانی در مناطق مختلف جهان و ایران توضیح داده شده و سپس سناریوهای کاهش نشر GHGs در بخش نفتکشور برای دور ه ای ٥٠ ساله ارائه شده است.