سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر شکاری – مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران، واحد ﺑﻬشهر
امیرحسین خسروجردی – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، واحد ﺑﻬشهر

چکیده:

رمز بقا ی سازمان ها در برآوردن ن یازهای مشتر یان است و نگرش SCM نه تنها هدف نهایی در ارتباط با مشتری که محصول نها یی را تحو یل می دهد، بلکه یک توالی از تامین کنندگان را در ا ی ن راستا موثر م ی داند و یکپارچه ساز ی سازمان ها ی درگ یر و هماهنگ ساز ی جر یان ها ی مواد، اطلاعات و مال ی را برا ی بهبود رقابت پذ یری زنجیره تام ین مورد ب ررسی قرار م ی دهد . از سوی دیگر عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کل ی دی در موفقیت یک سازمان و دست یابی پا یدار به اهداف و بو یژه سودآور ی آن دارد . در ا ین راستا استقرار ی ک سیستم سنجش عملکرد زنجیره تام ین در بهبود مستمر عملکرد آن توص یه می گردد. اندازه گیری عملکرد در هر سازمان ن ی از به سه فاکتور مدل- شاخص – روش اندازه گ یری دارد . در ا ین مقاله جنبه ها و ابعاد مختلف ا ین فاکتورها بین زنجیره تامین و مدل EFQM بررس ی شده و سپس شاخص هایی به منظور ارزیابی عملکرد زنجیره تام ین پیشنهاد شده است . سرانجامراهکارهایی جهت نیل به اهداف فوق ارائه شده است.