سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد بهنام فر – عضوهیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حامد آزاد – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
غلامرضا قدرتی امیری – عضوهیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در طراحی بر اساس عملکرد استفاده از شاخصهای خسارت بصورت نسبت تغییر مکانهای نسبی طبقات قاب رو ش مؤثری در برآورد خسارت احتمالی ناشی از زلزله می باشد . باتوجه به موجود نبودن این شاخصها برای قابهای خورجینی،در این مطالعه ابتدا مفاهیم دو تر از عملکرد ایمنی جانی و آستانه فروریزش تعریف می شوند . بر اساس این تعاریف و با۶ و ۸ طبقه، شاخصهای خرابی قاب خورجینی بر اساس ، استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش اور ) قابهای ۴نسبت تغییر مکان نسبی طبقات آن ارائه می گردد.در این مطالعه از روش زیر ساز ه برا ی مدلسازی اجزای قابها استفاده شده و بنابر نیاز موجود ابتدا رفتار ستونهای مشبک بررسی خواهد شد . رفتار اتصال خورجینی نیز از نتایج کار محققین دیگر اقتباس می گردد . بر اساس نتایج این تحقیق۱% ارتفاع سازه، / ۰% و ۵ / ترازهای عملکرد ایمنی جانی و آستانه فروریزش، جابجایی قاب در تراز بام به میزان به ترتیب ۹پیشنهاد می شود