سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی فینی – کارشناسارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
میقات حبیبیان – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مسائل مهم در جوامع امروز، تصادفات جاده ای است. هزینه تصادفات جاده ای در کشورهای توسعه یافته اروپایی معادل دو درصدتولید ناخالصملی آنهاست و این در حالیستکه این مقدار برای کشورهای در حال توسعه تاحدودی بیشتر است. اگرچه سه عامل اصلی بروزتصادف، انسان، وسیله نقلیه و راه می باشد، اما مهندسین عمران تنها در بهبود عامل سوم نقشدارند. شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع آن ها یکی از مهمترین اموری استکه در دست سیاستگذاران استان ها قرار دارد و سالانه بودجه های عظیمی به آن اختصاص داده می شود. نکته قابل ذکر شناسایی چگونگی تخصیص بودجه در راستای بهبود وضعیت موجود در یک استان می باشد. چراکه در بهبود وضع موجود برحسب نوع تصادفات اهمیت خدمات سیستم های مختلفی از قبیل سیستم امدادرسانی، اورژانس، مراقبت و نگهداری راه متفاوت است. در این مقاله سعی برآن استکه با تعریف شاخصهایی جهتبررسی وضعیت تصادفات، مقادیر آن برای یکاستان نمونه کشور (مرکزی) محاسبه گردیده وباتوجه به مقادیر این شاخصها راهکارهای کلان بهبود وضعیت تصادفات برای این استان ارائه گردد.