سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی – کارشناس ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران
نویده مهدوی – کارشناس ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش مهمترین ویژگی های لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت و همچنین خطر زمین لرزه بر روی سایت دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفته و طیف ویژه ساختگاه به کمک تحلیل خطر برای آن ارائه گردیده است. تحلیل خطر زلزله این امکان را فراهم می سازد که عدم قطعیت در اندازه، موقعیت، نرخ رخداد و اثرات زلزله ها به صورت جامع در ارزیابی خطرات لرزه ای مدنظر قرار گیرند. علاوه بر آن تحلیل خطر طیفی این امکان را می دهد که نتایج تحلیل خطر را برای پریودهای مختلف، در دوره بازگشت مطلوب تولید نمایم. در این مقاله ابتدا گسلهای بنیادی ساختگاه مورد نظر تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری اطراف آن مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس داده های لرزه ای بررسی شده و پارامترهای لرزه خیزی به کمک روش کیکو محاسبه می گردد. در ادامه با اعمال روابط کاهندگی طیفی مناسب با استفاده از نرم افزار SeisriskIII طیف طراحی ویژه ساختگاه با احتمال خطر فراگذشت ۲٪ و ۱۰٪ ارائه می شود.