سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسن خوشرو – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهنام بهنام ملک زاده – دانشجو فوق لیسانس رشته مهندسی معدن -گرایش استخراج، دانشگاه صنعتی امی

چکیده:

در حال حاضر تنها فاکتور موجود جهت بررسی و سنجش نتایج آتشباری کنترل شده، فاکتورHCF می باشد . این فاکتور دارای نواقص بسیار زیادی بوده و نمی توان از این فاکتور جهت بررسی نتایج
کلیه روش های آتشباری کنترل شده استفاده نمود . بنابراین ارائه فاکتوری مناسب جهت بررسی نتایج کلیه روش های آتشباری کنترل شده، بسیار ضروری به نظر می رسد . در این مقاله فاکتوری به
نام فاکتور QCB ارائه شده است . این فاکتور قادر است با در نظر گرفتن یازده پارامتر و امتیاز دهی به تاثیر عوامل ذکر شده، نتیجه یک عملیات آتشباری کنترل شده را مورد بررسی قرار دهد . هفت
پارامتر از پارامترهای ذکر شده به عوامل جبری مانند وضعیت درزه و شکاف ها، روش خرج گذاری چال های کنترلی، روش آتشباری کنترل شده مورد استفاده، وضعیت ریزش چال های کنترلی،
فاصله داری درزه ها، میزان درزه ها در واحد حجم سنگ و مقاومت مواد پرکننده درزه ها بستگی دارد . در واقع با استفاده از پارامترهای ذکر شده می توان نسبت به تاثیر عوامل جبری بر چهار فاکتوردیگر قضاوت نمود . چهار پارامتر دیگر شامل میزان عقب زدگی، فاکتور HCF ، صافی دیواره و ضریب نصف محیط داغ چال باقیمانده، می باشد . در نتیجه با توجه به هفت پارامتر ذکر شده ضرایب تعدیلی برای چهار پارامتر دیگر تعیین شده و فاکتور QCB محاسبه می شود . در نهایت فاکتور QCB می تواند با قضاوتی عادلانه، نتایج یک عملیات آتشباری کنترل شده را مورد بررسی قرار دهد