سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن فارسیجانی – استادیار دانشکده مدیریت- دانشگاه شهید بهشتی
سید هادی میرقادری – کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی

چکیده:

سازمانها همواره در اندیشه ارتقاء عملکرد خود در راستای دستیابی به اهداف سازمانی با بیشترین کارایی م یباشند
و سازمانهای کلاس جهانی را در این زمینه تعقیب می کنند تا از قافله پیشرفت و ترقی عقب نمانند. این امر تغییر و
تحول را برای سازمانها یک ضرورت اجتناب ناپذیر می سازد. یکی از رهیافتهای مورد اقبال در تغییر سازمانی، مهندسی
مجدد فرایندهای سازمان است که به دلیل نتایج شگف تانگیزش همواره مورد توجه مدیران بوده است. علیرغم شهرت
این رهیافت در ایجاد بهبودهای ریش های، متدولوژی استانداردی برای اجرای آن وجود ندارد بلکه هر سازمانی با توجه
به شرایط خود، اقدام به تدوین یک متدولوژی خاص برای خود م ینماید.
این مقاله به بررسی رابطه مهندسی مجدد با مفاهیم کلاس جهانی و انجام موردکاوی پرداخته و حاصل آن، یک
متدولوژی خاص برای اجرای مهندسی مجدد سازمانها جهت دستیابی به کلاس جهانی می باشد.