سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین غضنفری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
سیدمحمد سیدحسینی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

این تحقیق در مورد یکپارچه سازی و حداقل سازی هزینه کل در لجستیک زنجیره تامین می باشد.در تحقیقات قبلی تمرکز عمومی تنها برروی مدلهای تامین؛ تولی د و یا توزی ع و یا تر کیب دومدل ازآنها بایکدیگر بوده است .ولی در هیچ از آنها ارتباط بین سه مدل بررسی نشده است .این موضوع خیلی مهم است ب دلیل اینکه یکپارچگی هزینه ها ؛هزینه کل ر ا کاهش می دهد .این مقاله شامل سه مدل تامین ؛تولید؛وتوزیع و یک مدل یکپارچه می باشد که سیتم های تامین؛تولید وتوزیع را یکپارچه کرده است .نتایج بدس ت آمد ه تو سط حل یک مثال کاربردی با یکدیگر مقایسه شده و تشریح شده است .