سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن حامدی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

این مقاله به بررسی تأثیر پارامترهای ماشینکاری در میزان صافی سطح، در فرآیند میکروفرزکاری و ارائه مدلهایی برای پیشبینی صافی سطح در این فرایند پرداخته است. پارامترهای درنظر گرفته شده، قطر ابزار، عمق برش، دور اسپیندل و سرعت پیشروی می باشند. با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها، یک طرح فاکتوریل کامل با سه سطح برای هر یک از عوامل فوق درنظر گرفته شده است. با تحلیلهای آماری و ریاضی مانند تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون و برازش رویه های پاسخ دو نوع مدل(مدل یک مرحله ای و مدل دو مرحله ای) برای پیشبینی صافی سطح ارائه شده است. میانگین خطا برای داده های تست، برای مدل یک مرحله ای ۱۰/۴۵% و برای مدل دو مرحله ای ۶/۳۹% می باشد. سپس با رسم رویه های پاسخ، نحوه تأثیر پارامترهای ماشینکاری بر صافی سطح بررسی شده است.