سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جهانگیر یدالهی فارسی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه تهران
علی اکبر آقاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بابل
مرتضی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده:

تغییر، تحول و پیچیدگی رو به رشد موجود در دنیای امروز بگونه ای است که سازمانهای منفرد نمی توانند در مورد برخی مسائل و چالشهای جوامع بتنهایی تصمیم گیری و اقدام کنند . محدودیت منابع، پرسنل، امکانات و ویژگی خاص چندبعدی بودن برخی مسائل نظیر آموزش، توریسم، اشتغال، خدمات اجتماعی و غیره ایجاب می کند که سازمانها با هم کار کنند و با هم هماهنگ باشند زیرا جامعه در این شکل همکاری و هماهنگی بین سازمانی، بهتر و بیشتر منتفع خواهد شد . حتی در صورت وجود بودجه و امکانات کافی، هیچ سازمان منفردی نمی تواند از طریق بزرگ کردن خود، همه خواسته های جامعه را برآورده سازد زیرا در این صورت، هزینه های هماهنگی درون سازمانی بگونه ای سرسام آور افزایش خواهد یافت ) ).Mulford & Klonglan, 1982 بنابر این مجبور هستیم جهت حل برخی مسائل و چالشهای بزرگ و چند بعدی و مدیریت بر آنها در جامعه، از همکاریهای بین سازمانی استفاده کنیم .در دنیای امروز مدیریت دانش بعنوان عاملی مهم در ایجاد مزیت رقابتی پایدار تلقی می شود Blacker, )(Grant, 1997 ( (.1995 نوآوری های سالهای اخیر و روند رو به رشد جهانی سازی تا حد زیادی باعث ادغام، ایجاد ابهام و تعریف مجدد بازارها و مدلهای سازمانی شده ) ) Hedberg et al, 1997 و بواسطه ادغام سازمانها با یکدیگر، وابستگی شان به هم بیشتر شده و لذا نیاز به انجام مطالعه در مورد فعالیتهای بین سازمانی افزایش یافته است .(Cravens et al, 1994 )
در مقاله حاضر، با هدف تشریح و تبیین جنبه ها و فرضیاتی از مدیریت دانش با توجه به محیطهای بین سازمانی، ضمن مروری مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به مدیریت دانش کارآمد در همکاریهای بین سازمانی، پس از بیان مختصری از تعاریف و مسئله تحقیق، فرضیاتی منتخب مورد مطالعه قرار گرفته و چگونگی تأیید و یا لزوم توجه به آنها در محیطهای بین سازمانی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان نیز ضمن نتیجه گیری، کاربردها و جهات تحقیقاتی قابل پیگیری مرتبط با آن بوسیله محققان دیگر ارائه خواهد شد