سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد موسی خانی – استاد یار دانشگاه تهران
محمد سعید تسلیمی – استاد دانشگاه تهران
هاجر فاطمی شریعت پناهی – دانشچوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

ارائه مدلی برای پذیرش سیستم های فناوری اطلاعات توسط کاربر،با در نظر گرفتن متغیر های مرتبط به مدیریت تغییر، مساله اصلی این تحقیق می باشد. تلفیق مدلهای ارائه شده در خصوص پذیرش سیستمهای فناوری اطلاعات با مباحث مرتبط ا مدیریت تغییر امکان بررسی دقیق تر و جامع تر بحث پذیرش سیستم های فناوری اطلاعات را فراهم می نماید. لذا از یکسو از مدل پذیرش فناوری(TAM) استفاده شده است و از سوی دیگر متغیرهای موثر بر پاسخ به تغییر بعنوان متغیر های خارجی مدل TAM در نظر گجرفته شده اند. نوآوری این تحقیق ازآنجا است که تا بحال در تحقیقات انجام شده، مدل پیشنهادی تحقیق که ترکیبی از مدل پذیرظ تکنولوژی و متغیرهای پذیرش تغییر است، بکار گرفته نشده است. مدل پیشنهادی تحقیق از طریق تحلیل مسیر و همچنین شاخص های مربوط به برازندگی مدل و با استفاده از نمونه آماری شرکت های ایرانی، مورد آزمون قرار گرفته است و با توجه به نتایج حاصل، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت پذیرش سیستم های فناوری اطلاعات ارائه شده است.