سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا ذکایی – مدیریت ایمنی و بهداشت کار صنایع دفاع

چکیده:

براساس اصول اولیه اقتصاد بهداشت هر بیماری یا هر مرگ زودرس به نوعی هزینه مح سوب می شود لذا سنج ش بار تحمیلی به علت مرگ زودرس به وسیلة مقیاس پولی برای برنام ه ریزی رفع آن ضروری اس ت.حوادث شغلی همواره موجب خسارات و هزینه های زیادی برای بشر بوده است .آثار و تبعات اقتصادی حوادث را م ی توان در سه سطح فردی،سطح بنگاه وسطح ملی بررسی کر د. انسان د ر چرخة تولید نقش و جایگاه مهمی داشته و هیچ فرد انسانی را نم ی توان مانند سایر نهاده های تولیدی مصر ف شدنی دانس ت. هد ف این پژوهش مطالعه هزینة انسانی در جامعة بیمه شدگان فوت شدة تامین اجتماع ی استان تهران در اثر حوادث شغلی و ارائه مدلی برای محاسبه آن است.ایمنی بنگاه منافعی فراتر از منافع خصوصی دارد یعنی دارای پیامد خارجی مثبت است. اندازه گیری هزینه های حوادث موجب جلب توجه جامعه و کارفرمایان شده و بخش پنهان هزینه ها را که قسمت عمده ای از هزینه کل را به خود اختصاص میدهد آشکار خواهد ساخت. هزینه های حوادث ناشی از کار قابل تقسیم به هزینه های آشکار و پنهان هستند. با پیشرفت علم اقتصاد و توسعه تکنیکهای اندازه گیری به تدریج از میزان هزینه های پنهان کاسته شده است. هزینه های اقتصادی ناشی از معلولیت و مرگ زودرس ناشی از حوادث در سطح فرد ی دو نوع اصلی هستند" از دست دادن درآمد "و "هزینه های درمانی" جامعة پژوهش بیمه شدگان فوت شده در استان تهران بر اثر حادثة شغلی بو د. داده های مورد نیاز براساس چک لیستی از واحدهای مختلف در سازمان تامین اجتماعی جمع آوری گردیده و از روش سرمایه انسانی استفاده شده است. حوادث شغلی منجر به فوت در استان تهران بیش از ۷۵۵۲ سال زندگی و ۳۶۵۶ سال مشارکت اقتصادی را از بین برده و هزینة انسانی آن بیش از ۷۷۷ میلیارد ریال تخمین زده می شو د.