سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف شفاهی – استادیار گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
مسعود کرکه آبادی – کارشناس ارشد حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

در این تحقیق ضمن بررسی جنبه های مختلف تاثیر برقی شدن بر هزینه های اراده دهنده، استفاده کننده و خارج از سیستم یک مدل برای تعیین آستانه برقی شدن راه آهن، بر اساس معیار حجم بحرانی ارائه می شود. با توجه به تنوع مشخصات مسیر، پارامترهای تاثیر گذار در مساله، پیچیدگی روابط بین پارامترها و عوامل هزینه و وجود ماهیت تصادفی در برخی ازشاخص ها، روش تعیین آستانه برقی شدن با رویکرد شبیه سازی مدنظر قرار گرفته است. مدل شبیه سازی در محیط نرم افزاری Visual Basic تهیه گردیده و اعتبار آن با مقایسه و بکارگیری داده های مسیر تهران-مشهد ( قطار غیربرقی) و مسیر تبریز-جلفا(قطار برقی) مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمونهای مختلف بر روی مدل ارائه شده است