سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر مجیدی – شرکت خدمات مهندسی برق، مشانیر جمهوری اسلامی ایران
محمدهادی چمران – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی

چکیده:

با افـزایش تمایـل دولتهـا بـه واگـذاری مسـئولیت بخشـهای مختلف به بخش خصوصی درسطح دنیا، این مطلب درسـطح صنعت برق نیزرواج یافته است . واگـذاری بخشـهای تولیـد ، توزیع وخدمات امور مشترکین درسطح وسیعی صورت گرفتـه اســت ولــی بخــش اصــلی انتقــال وشــبکه سراســری عمــدتاً دراختیاردولت می باشد . برای تشکیل بـازاربرق درایـران لازم است برای خدمات دولتی بخش انتقال هزینه مناسب با تعیـین پارامترهــای لازم تــدوین گــردد تــا بتوانــد نقــش خــود را دربــازاربرق بخــوبی بــازی کــرده وضــمانت لازم بــرای بهــره برداری، توسعه وتداوم برق رسـانی را ایجـاد نمایـد . درایـن مقاله با ارائه مدلی مناسب برای تعیین نرخ خدمات انتقال برق درشبکه سراسری برق ایران با لحـاظ نمـودن تمـامی شـرایط وخصوصیات شبکه سعی درتعیین نرخ خـدمات انتقـال بـرق درحد مطلوب شبکه سراسری ومصرف کنندگان شـده اسـت . بدیهی است تعیین نرخ بالا سـبب افـزایش هزینـه هـای بـرق وتاثیرآن برکل صنعت کشورشـده وتعیـین نـرخ پـائین سـبب
ازدست رفتن و مستهلک شدن سرمایه هـا وتجهیـزات وعـدم پاسخ گوئی درسالهای آتی خواهد شد