سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حاج شیرمحمدی – دانشکده صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستم ها – دانشگاه صنعنی اصفهان

چکیده:

در این مقاله مدلی برای بر رسی و تشخیص نیازها و خواسته ها، و تعریف مشخصات و کمی و کیفی مورد نیاز مجموعه خروجی ها ( اهداف ) یک پروژه ارائه می شود . اهمیت این بخش از فعالیت های مدیریت پروژه از آنجا ناشی می شود که چه در فاز اجراء، و چه در فاز بهره برداری، یکی از اصلی ترین عوامل عدم موفقی ت، خصوصا در پروژه های کشورهای در حال توسعه، و
بالاخص در مورد ایران، " عدم وجود شفافیت و جامعیت در قراردادهای اجرائی " تشخیص داده شده است . ضعف در شفافیت و عدم جامعیت قراردادها نیز طبیعتاً، ناشی از عدم وجود مشخصات دقیق و نارسایی در تشخیص و تعریف محدودیت های حا کم بر عناصر تشکیل دهنده اهداف نهایی طرح می باشد .
در فرآیند تشخیص نیازها و تعریف مشخصات در این مدل از ساختارهای مورد کاربرد در " برنامه ریزی کالای مورد نیاز "(MRP) بهره گرفته شده و ازاین طریق، سیستم خروجی ( هدف نهایی ) پروژه به چند " لایه " یا " سطح " تقسیم بندی شده استسپس مدلی گام به گام برای تشخیص و تعریف عناصر هر لایه ی بالایی ( والد ۲( ارائه گردیده است . در این مدل، ضمن کاربرد روش های تحلیلی و تصمیم گیری چند شاخصی، نیازها و خواسته های هر لایه تعریف شده و سپس لایه های زیرین به همان شیوه مورد تحلیل قرار می گیرند .